Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

AKTUALITY

Informace k provozu ZŠ a ŠD Chodová Planá od 30. 11. 2020 do odvolání

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, školní družině i v prostorách školní jídelny, s výjimkou doby konzumace stravy.

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základní školy - pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka dle standardního rozvrhu.

Při provozu tříd bude prováděno pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během každé přestávky a zároveň minimálně jednou (uprostřed) každé vyučovací hodiny a ekvivalentně v ŠD – cca po každých 25 minutách na 5 minut.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Při vzdělávání žáků v ZŠ i ŠD je zakázán zpěv a sportovní činnosti, ale doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností za dodržení podmínky homogenity skupiny.

Ranní provoz ŠD – budova Základní školy:

· pro přihlášené žáky v budově ZŠ ráno od 6.30 hodin do 7.40 hodin, kdy se otvírá budova ZŠ

· Mgr. J. Sedláčková odvádí přítomné žáky 1. třídy z ranního provozu ŠD v 7.35 hodin do budovy ŠD – ostatní žáci 1. třídy dorazí rovnou do budovy ŠD.

Dopolední provoz ZŠ – budova Základní školy:

Příchod žáků 2 - 5. třídy ZŠ do kmenové učebny v budově ZŠ - od 7.40 hodin do 7.55 hodin (v 8.00 se budova zavírá).

Dopolední provoz ZŠ – budova Školní družiny:

Příchod žáků 1. třídy ZŠ do kmenové učebny v budově ŠD - od 7.45 hodin do 7.55 hodin (v 8.00 se budova zavírá).

Žáka může doprovázet do areálu ZŠ zákonný zástupce při dodržení rozestupy od ostatních osob v areálu minimálně 2 metry – k orientaci slouží žluté terče na chodníku, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 2m.  V areálu se doprovod žáka zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

Do vstupních dveří do budovy ZŠ/ŠD již vstupuje žák samostatně, zákonným zástupcům je vstup do budovy ZŠ, ŠD i ŠJ zakázán. V maximální rychlosti a bez zbytečných průtahů se žák přezuje a převlékne v šatně a odchází do své kmenové třídy.

Měření tělesné teploty - při příchodu bude žáku asistentkami změřena teplota a desinfikovány ruce. V případě naměřené tělesné teploty vyšší než 37°C bude žák vyzván k nasazení roušky a předán zákonným zástupcům (jsou-li přítomni, tak bezprostředně), nebo umístěn do karanténní zóny a zákonný zástupce kontaktován a vyzván k odvedení dítěte z objektu školy.

Povinností žáka je mít v aktovce minimálně jednu náhradní čistou roušku (nebo jinou adekvátní ochranu dýchacích cest).

Pedagogičtí pracovníci školy dohlížejí ve třídách na důsledné mytí, desinfekci rukou a nošení roušek.

V ZŠ jsou umožněny ve kmenových učebnách třídy prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje TU s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz ŠJ – budova Školní družiny:

Žáci, 1. třídy, kteří navštěvují ŠJ jsou po vyučování odváděni J. Sedláčkovou a vychovatelkou J. Šestákovou v 11.45 hodin na oběd. Po obědě jdou samostatně domů, nebo zůstávají ve školní družině dle běžných provozních hodin v oddělení J. Šestákové.

Žáci ostatních třídy, kteří navštěvují ŠJ jsou po vyučování odváděni dozor konajícím pedagogem podle rozvrhu hodin na oběd. Z důvodu probíhající stavby tělocvičny vstupují do objektu ŠD branou pro MŠ a personálním vchodem pro zaměstnance tzv. krčkem (do odvolání), kde si zují boty a přesouvají se do šatny. Po obědě jdou samostatně domů, nebo zůstávají ve školní družině dle běžných provozních hodin v odděleních.

Při provozu školního stravování jsou dodržovány rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby a ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.

Po obědě žáci stejnou cestou odchází a budova se zavírá.

Odpolední provoz ŠD – budova Školní družiny:

Žáci, kteří zůstávají v odděleních ŠD (I. oddělení - žáci 1.-2. třídy a II. oddělení žáci 3. - 5. třídy) setrvávají do doby nahlášeného odchodu, nebo do vyzvednutí zákonným zástupcem. Ten kontaktuje vychovatelku mobilním telefonem a ta dítě předá.

Pokud je to organizačně možné, tak v objektech ZŠ i ŠD je minimalizován kontakt jednotlivých tříd a oddělení - zejména na chodbách toaletách, v umývárnách a na zahradě.

Celodenní provoz MŠ – budova Mateřské školy:

Platí dosavadní pravidla provozu MŠ platná a dosud realizovaná od 14. 10. 2020.

Informace k provozu MŠ Chodová Planá od 01. 09. 2020 do odvolání

Předávání dětí

· Dítě doprovází do areálu MŠ zákonný zástupce.

· Doprovod s dítětem dodržují při příchodu do areálu MŠ a po celou dobu rozestupy od ostatních osob v areálu minimálně 2 metry – k orientaci slouží žluté terče na chodníku, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 2m.  V areálu se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

· U vstupních dveří do budovy MŠ předá rodič dítě pověřenému pracovníkovi MŠ - zpravidla asistentkám.

· Měření tělesné teploty - při příchodu bude dítěti asistentkami změřena teplota a  desinfikovány ruce.

· Asistentka pomůže dítěti v šatně a po umytí rukou ho odvádí do příslušné třídy.

· Učitelka dítěti při příchodu do třídy opětovně desinfikuje ruce.

· Případnou změnu času vyzvednutí dítěte hlásí zákonní zástupci při příchodu dítěte osobně přebírajícímu zaměstnanci MŠ.

· Poslední možný příchod do areálu MŠ je v 7:50 – poté se objekt zavírá a vstup je znemožněn.

Vyzvedávání dětí

· Zákonní zástupci si děti vyzvedávají bez možnosti vstupu do budovy

· Při pobytu na zahradě počká zákonný zástupce na vyhrazeném místě, kde mu bude dítě předáno.

· Doprovod dítěte dodržuje při odchodu z areálu MŠ a po celou dobu nutného pobytu rozestupy od ostatních osob v areálu minimálně 2 metry – k orientaci slouží žluté terče na chodníku, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 2m.  V areálu se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

Dodržujeme mj. tato pravidla bezpečného pohybu

· Pokud je to organizačně možné, tak se v objektu MŠ jednotlivé skupiny dětí nepotkávají a to ani v šatně, nebo umývárnách a na školní zahradě si hrají odděleně.