Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

AKTUALITY

Informace k vyhlášení karantény pro žáky II, třídy do pondělí 24. ledna 2022

Sdělení KHS informativního charakteru

Vážení zákonní zástupci žáků druhé třídy,

sdělujeme Vám, že se na základě epidemiologického šetření (trasování provedeného KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni), vyskytla ve školském zařízení pozitivní osoba na onemocnění COVID-19 (dále jen „pozitivní osoba“). Z tohoto důvodu je nutné, aby osoby, které se setkaly s touto pozitivní osobou a byly vyhodnoceny jako epidemiologicky významné rizikové kontakty nastoupily do domácí karantény v minimální délce trvání 5 dnů ode dne posledního rizikového kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 24.1.2022 včetně (poslední rizikový kontakt dne 19.1. 2022). Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 5 denní karantény bez provedení RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen „RT – PCR test) za předpokladu, že rizikový kontakt nebude vykazovat známky infekčního onemocnění. Po ukončení této 5 denní karantény se u rizikového kontaktu stále bude monitorovat jeho zdravotní stav po dobu 14 dnů (tzv. zdravotní dohled) od posledního rizikového kontaktu s pozitivní osobou a je mu doporučeno 5 dní používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem; děti a žáci do 15 let věku jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

V případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 je rizikový kontakt povinen absolvovat RT-PCR test buď přes praktického lékaře pro děti a dorost nebo lze využít hrazené RT – PCR testy zdravotní pojišťovnou (5 RT PCR testů v kalendářním měsíci). V případě pozitivního výsledku tohoto testu se této osobě nařídí izolace.

E- žádanky na odběr (RT- PCR test) nebudou již prostřednictvím systému daktela zasílány!

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID-19 byla stanovena 5 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

Po tuto 5 denní karanténu, je osoba povinna zdržovat se v místě bydliště, omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem.

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

·      důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu

·      při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem

nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit

·      hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety

·      aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)

·      často větrat

·      izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat

·      čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek

·      měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Vážení zákonní zástupci žáků,

od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve škol dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování se nově týká žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc.

Seznam odběrových míst PCR testů najdete na: https://crs.uzis.cz

Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?

Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není třeba kvůli žádance kontaktovat praktického lékaře. Škola vás bude informovat, jakým způsobem bude vašemu dítěti vystavena žádanka. Existují dvě možnosti:

1. Dostanete SMS zprávu s číslem e-žádanky. Po obdržení této zprávy půjdete na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín.

2. Dítě dostane od školy písemné potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu. Toto potvrzení donesete na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín. Potvrzení, které obdržíte od školy, není certifikátem použitelným pro přístup ke službám a akcím nebo pro cestování.

Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?

Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování.

Platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.

Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test?

Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají.

Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole s pozitivním na covid-19?

Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu. Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra.

Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS zprávu s výzvou k sebetrasování. V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně tím urychlíte celý proces.

Pokud je výsledek PCR testu negativní vaše dítě se vrací do běžné výuky.