Jídelní lístek Rozvrh hodin Kontakty

AKTUALITY

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu). Veškeré podrobnosti zde.

Informace k provozu ZŠ a ŠD Chodová Planá pro období od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

• U 1. stupně základní školy se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

• U školní družiny se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se zakazuje pobyt ve školní družině.

• Ve školní jídelně (v provozu pouze pro MŠ) rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby. Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení a stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

• Podle usnesení vlády je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků v základní škole na vzdělávání.

• V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržet všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.

• Postup k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školy (OČR) bude řešeno ČSSZ, která zatím nemá ještě k dispozici nové formuláře, ale zatím to vypadá, že škola nebude nic potvrzovat a vše proběhne na základě čestného prohlášení zákonného zástupce žáka.

• Žáci základní školy se účastní výuky distančně a na rozdíl od jarní uzávěry školy je tato podzimní dálková výuka povinná a její neplnění s sebou nese příslušná opatření školy.

• Případné dotazy zákonných žáků zodpovíme na zs.chodovaplana@seznam.cz, nebo na telefonech.

Informace k provozu MŠ Chodová Planá od 01. 09. 2020 do odvolání

Předávání dětí

· Dítě doprovází do areálu MŠ zákonný zástupce.

· Doprovod s dítětem dodržují při příchodu do areálu MŠ a po celou dobu rozestupy od ostatních osob v areálu minimálně 2 metry – k orientaci slouží žluté terče na chodníku, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 2m.  V areálu se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

· U vstupních dveří do budovy MŠ předá rodič dítě pověřenému pracovníkovi MŠ - zpravidla asistentkám.

· Měření tělesné teploty - při příchodu bude dítěti asistentkami změřena teplota a  desinfikovány ruce.

· Asistentka pomůže dítěti v šatně a po umytí rukou ho odvádí do příslušné třídy.

· Učitelka dítěti při příchodu do třídy opětovně desinfikuje ruce.

· Případnou změnu času vyzvednutí dítěte hlásí zákonní zástupci při příchodu dítěte osobně přebírajícímu zaměstnanci MŠ.

· Poslední možný příchod do areálu MŠ je v 7:50 – poté se objekt zavírá a vstup je znemožněn.

Vyzvedávání dětí

· Zákonní zástupci si děti vyzvedávají bez možnosti vstupu do budovy

· Při pobytu na zahradě počká zákonný zástupce na vyhrazeném místě, kde mu bude dítě předáno.

· Doprovod dítěte dodržuje při odchodu z areálu MŠ a po celou dobu nutného pobytu rozestupy od ostatních osob v areálu minimálně 2 metry – k orientaci slouží žluté terče na chodníku, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 2m.  V areálu se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

Dodržujeme mj. tato pravidla bezpečného pohybu

· Pokud je to organizačně možné, tak se v objektu MŠ jednotlivé skupiny dětí nepotkávají a to ani v šatně, nebo umývárnách a na školní zahradě si hrají odděleně.